ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на MikroTikBG.SHOP

 

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящият документ изпълнява ролята едновременно на общите условия и условията на ползване на MikroTikBG.SHOP.

 

2. ПРОДАВАЧ

 

2.1. МТБГ ООД, с адрес по регистрация гр. Бургас, ул. Цар Калоян 38, партер, ЕИК 205010502, Рег. По ДДС BG205010502, представлявано от  управителя Иво Кирилов Хаджиатанасов.

2.2. МТБГ ООД е собственик и администратор на електронния магазин MikroTikBG.SHOP. ТБГ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу MikroTikBG.SHOP.

2.3. Можете да се свържете с MikroTikBG.SHOP на адрес гр. Бургас, ул. Цар Симеон 1, на телефон +359 (0)24512525 или на и-мейл адрес info@MikroTikBG.SHOP

 

3.ДЕФИНИЦИИ

 

3.1. Купувач е лице на или над 18 г, което се съгласява с общите условия на MikroTikBG.SHOP

3.2 Продавач е МТБГ ООД, с адрес по регистрация гр. Бургас, ул. Цар Калоян 38, партер, ЕИК 205010502, Рег. По ДДС BG205010502, представлявано от  управителя Иво Кирилов Хаджиатанасов..

3.3. Сайт е домейна MikroTikBG.SHOP и неговите поддомейни.

3.4. Клиент е всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща.

3.5. Акаунт е регистрацията в сайта на клиента, достъпна чрез имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на неговите поръчки.

3.6. Поръчка е електронен документ, представляващ договорка, в електронен вариант между MikroTikBG.SHOP и Клиента, чрез който Клиентът заявява на MikroTikBG.SHOP, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от сайта.

3.7. Продукт(-и)и Услуга(-и) са всички предмети на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през сайта.

3.8. Договор е представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на сайта.

3.9. Съдържание

•   цялата информация намираща се на сайта, която е достъпна на клиента;

•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към MikroTikBG.SHOP, изпратено в електронен или писмен вариант;

•   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на MikroTikBG.SHOP на Клиента в електронен или писмен вариант;

3.10. Транзакция е действието от страна на MikroTikBG.SHOP по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупка, осъществявано единствено по банков път.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1. Общите условия на MikroTikBG.SHOP са задължителни за всички Клиенти, които желаят да използват сайта..

4.2. Всяко използване на сайта означава, че клиента се е запознал внимателно с общите условия за използването му и са се съгласили да ги спазват безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от MikroTikBG.SHOP по всяко време чрез актуализирането им, без да бъде необходимо клиента да бъде изрично уведомен. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.   

4.4. MikroTikBG.SHOP има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са необходими по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.6. MikroTikBG.SHOP уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен характер, и не гарантират външния вид на доставените продукти.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, могат да бъдат промянени по всяко време, като за това MikroTikBG.SHOP не е длъжен да уведомява клиента. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които MikroTikBG.SHOP предварително се извинява на своите Клиенти.

4.8. Възможно е описанията на продуктите да бъдат непълни. Въпреки това, от MikroTikBG.SHOP се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори без това да е изрично указано.

4.10. Сайта може да съдържа линкове към други сайтове – с цел по-пълно описание на продуктите. MikroTikBG.SHOP не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

5.1. Клиентът може да направи поръчка в електронен вариант, чрез сайта MikroTikBG.SHOP или по телефона с помощта на служител на MikroTikBG.SHOP.

5.2. Клиентът получава уведомление в електронен вариант по имейл от MikroTikBG.SHOP за всяка регистрирана поръчка, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

5.3. MikroTikBG.SHOP има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само в следствие на изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи MikroTikBG.SHOP ще уведоми за това Клиента чрез имейл или по телефона. В подобни случаи продавача има задължението само и единствено да върне предварително всяка предварително заплатена цена на стоката или услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента, в който последния полуава уведомление на електронната му поща или SMS, че стоката е готова за изпращане, а услугата е готова за предоставяне.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всички други евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Към всеки договор, за неразделна част се смята и гаранционния сертификат към стоката.

 

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

6.1. Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. MikroTikBG.SHOP си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от предоставените платежни методи, ако сметне, че ползвайки се от общото позволение това би било в ущърб на MikroTikBG.SHOP . При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към MikroTikBG.SHOP, за да поиска да бъде информиран за причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. MikroTikBG.SHOP не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът може да претърпи като резултат на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите са крайни, в лева (BGN) и с включено ДДС.

6.4. Всички такси, свързани с плащането на стоките и/или услугите са за сметка на купувача и MikroTikBG.SHOP не носи отговорност за тях, дори и те да са възникнали в следствие на направена през сайта поръчка.

 

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

7.1. Продавачът си запазва правото да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 8.ПОРЪЧКА

 

8.1. Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в количката за покупки. За приета поръчка се счита, поръчка, която е завършена. Такава поръчка е поръчка, за която има получен имейл с детайлно описание на стоките и/или услугите, които клиента желае да закупи. Клиентът може да прави Поръчки и чрез обаждане на телефон +359 2 4512525 или +359 56 706 525, като в този случай се съгласява да получава SMS известие, касаещо статуса на поръчката му.

8.2. Всяка добавена в количката за покупки стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока и/или услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3. Потвърждавайки поръчката MikroTikBG.SHOP потвърждава доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

8.4. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на MikroTikBG.SHOP да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

8.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми Клиента. От анулирането на поръчката не произтича каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея.

8.6. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на стоки, предлагани от MikroTikBG.SHOP в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от MikroTikBG.SHOP. Този срок започва да тече от датата на сключване на договора за услуги и от датата на получаването на купената стока от купувача или трето лице, различно от куриера. Клиентът следва да върне MikroTikBG.SHOP Продукта на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Симеон 1, вход 5, ет 5 , ап 13. Клиентът може да върне стоката/стоките и като попълни електронния формуляр на MikroTikBG.SHOP и го изпрати на имейл info@ MikroTikBG.SHOP

8.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, kогато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента.

8.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките,  предлагани от MikroTikBG.SHOP, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

8.9. Рекламации по окомплектовката на продуктите се приемат по имейл до 5 работни дни от получаване на поръчката, придружени със снимков материал.

 

9.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

9.1.  Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

•за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

 

•за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 

•за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

•за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

10.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

10.1. Всички цени, обявени на MikroTikBG.SHOP са в лева и с ДДС за 1 брой.

10.2. Поръчки на стойност над 5000лв се заплащат само по банков път. Цената на всяка поръчка, заедно със срока и начина на плащане са посочени в самата поръчка.

10.3. За всяка една поръчка на юридическо лице се издава фактура - клиентът е длъжен да предостави вярна и пълна информация, за издаването на документа. MikroTikBG.SHOP не носи отговорност за грешно попълнена информация. Клиентът се съгласява да получи фактура и в електронен вариант по e:mail.

10.4. С оглед коректното съставяне на фактурата за съответната поръчка, Клиентът е длъжен да актуализира своята информация своевременно. 

 10.5. Всяка една поръчка може да бъде заплатена по банков път или с пощенски паричен превод. Поръчки с наложен платеж и с онлайн плащане с карта не се приемат. 

 

11.ДОСТАВКА НА СТОКИ

11.1. Продавачът ще доставя поръчаните Стоки сам или чрез куриерска фирма Speedy, на адреса посочен от Клиента или в офис на куриерската фирма.

11.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките, заедно с всички необходими за доставката документи. Ако по някаква случайност в пратката липсва документ по поръчката, то Клиента следва да се свърже с MikroTikBG.SHOP на имейл info@MikroTikBG.SHOP с оглед набавянето на всички документи.

11.3. MikroTikBG.SHOP извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

11.4 В случай, че Клиента има запаметени повече от един адрес, то доставката се извършва на този, който е бил запазен като основен.

11.5 Доставката на поръчки до адрес, чиято обща стойност е под 239.99лв с ДДС, е за сметката на Клиента.

11.6 Доставката на поръчки до адрес, чиято обща стойност е над 240лв с ДДС, е за сметката на MikroTikBG.SHOP.

11.7 Доставката до офис на Speedy, за поръчки, чиято обща стойност е под 99.99лв с ДДС, е за сметката на Клиента.

11.8 Доставката на поръчки до офис на Speedy, зa поръчки, чиято обща стойност е между 100.01лв с ДДС и 239.99лв с ДДС, е за сметката на MikroTikBG.SHOP.

12.ГАРАНЦИИ

 

12.1. Гаранционната поддръжка се отнася само за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация в срока, посочен на гаранционния сертификат.

12.2 Гаранционният срок започва да тече от датата, посочена в гаранционната карта.

12.3. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от MikroTikBG.SHOP, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от MikroTikBG.SHOP.

12.4 Гаранцията на Стоките е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от MikroTikBG.SHOP.

12.5. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

Търговската гаранция не влияе на правката на потребителите, които произлизат от ЗЗП (чл.112-115):

    Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

    Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

    Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

13.ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧАНИ СТОКИ

 

13.1. Всяка закупена стока може да бъде върната в 14-дневен срок по желание на Клиента. За целта е необходимо Клиента да заяви желанието си за връщане на имейл info@MikroTikBG.SHOP.

13.2. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с MikroTikBG.SHOP по телефон или чрез имейл на info@MikroTikBG.SHOP. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

14.ОТГОВОРНОСТ


1
4.1. MikroTikBG.SHOP не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.