Гаранционната поддръжка се отнася само за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация в срока, посочен на гаранционния сертификат.

Гаранционният срок започва да тече от датата, посочена в гаранционната карта.

Гаранционният срок е 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физически лица.

По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от MikroTikBG.SHOP, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от MikroTikBG.SHOP.

Гаранцията на Стоките е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от MikroTikBG.SHOP.

Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

  • Гаранционно обслужване може да бъде осъществено само при представяне на валидни гаранционни документи и документ за плащане;
  • Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка от трети лица или промени в придружаващите документи;
  • Стоките се приемат за гаранционна поправка само в пълна окомплектовка - включително адаптери и в опаковка, гарантираща безпроблемен транспорт до гаранционния сервиз.
  • Повреди, които са в слествие на лош транспорт, неподходящо съхранение, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства или при опит за отстраняване на дефект от лице, което не е оторизиран от MikroTikBG.SHOP сервизен техник, не се признават за гаранционни и следва да бъдат отстранени за сметка на клиента.
  • Дефекти, причинено от пренапрежения по LAN, както и друго оборудване, използвано съвмество с доставената техника, не се покриват от гаранцията.
  • Гаранцията не се отнася за софтуер, както и за инсталиране на драйвери и други настройки.

Сервизът не носи отговорност за съхраняваната информация на клиента, както и за нейното възстановяване, в случаите на загубата й при гаранционен сервиз или замяна на изделието.

Търговската гаранция не влияе на правката на потребителите, които произлизат от ЗЗП (чл.112-115):

    Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

    Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

    Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.